Algemene Voorwaarden van Vitala Beauty & Wellness

Huisregels, varia en praktische richtlijnen

Er geldt een algemeen rookverbod binnen onze faciliteiten. Indien u buiten rookt, verzoeken wij u vriendelijk om de peuken te doven in de daartoe bestemde voorziening bij de hoofdingang.

Het is verboden om eigen drank of voedsel mee te brengen dan wel te nuttigen in onze faciliteiten.

Het is ten allen tijde verboden om vreemde producten of toeslagstoffen in- of aan gelijk welk onderdeel van de whirlpools van VITALA BVBA (verder vermeld als VITALA) toe te voegen of aan te brengen.

Wanneer er zelfs ongewilde schade wordt toegebracht aan de faciliteiten van VITALA, behoudt VITALA zich het recht voor om corresponderende schadevergoedingen daarvoor te vorderen lastens de gebruikers of de bezoekers die de beschadiging hebben toegebracht en/of diegene die voor hen dient in te staan, dan wel en op eenvoudig vertoon van de overeenstemmende factuur, het aldus beschadigde of het beschadigde onderdeel op kosten van de gebruikers of de bezoekers en/of diegene die voor hen dient in te staan en die aan de oorzaak ervan liggen, onmiddellijk te doen herstellen mede teneinde aldus de schade zoveel als mogelijk te beperken.

De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te weigeren (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, e.d.).

Dieren worden niet in de inrichting toegelaten.

Ontvangen betalingen van voorschotten of boekingen worden niet terugbetaald, maar de klant kan deze binnen een bepaalde tijdspanne opnemen als een tegoed, in afspraak met Vitala bvba.